Οικονομικά στοιχεία 2015, 2016

ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ AE - Ισολογισμός 2014 - Προσάρτημα Ισολογισμού 2014 - Αντίγραφο πρακτικών τακτικής Γ.Σ. χρήσης 2014

ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ AE - Ισολογισμός 2013 - Προσάρτημα Ισολογισμού 2013 - Αντίγραφο πρακτικών τακτικής Γ.Σ. χρήσης 2013 - Έκθεση Δ.Σ. 2013

ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ AE - Ισολογισμός 2012 - Αντίγραφο πρακτικών τακτικής γενικής συνέλευσης χρήσης 2012